Prihlásenie

Odstupné aj výmera dovolenky. Aké zmeny nás čakajú v Zákonníku práce?

Od januára 2022 pribudne v Zákonníku práce niekoľko zmien. V tomto článku nájdete ich súhrn, pričom konkrétne zmeny sú v texte zvýraznené.

Tieto zmeny nájdeme v Zákonníku práce už teraz, len ešte nenadobudli účinnosť:

§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f) /pribudne nový dôvod: „zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok“/. 

§ 63 Výpoveď daná zamestnávateľom

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
f) zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.
S podmienkou, že
a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

§ 76 Odstupné

Bude mať nárok na odstupné tak ako zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) /zrušenie zamestnávateľa, nadbytočnosť/.  

§ 103 Základná výmera dovolenky

(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. 

Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok podľa prvej vety nad rámec základnej výmery dovolenky podľa odseku 1 patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.  

Navrhovaná zmena:

Umožní sa zamestnávateľom poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok obdobne ako pri mzde dodatočne, najneskôr však posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľom bude i naďalej zachovaná možnosť poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie preddavkovo, ak to bude dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Navrhovaná zmena Zákonníka práce zároveň umožňuje zamestnávateľom prispievať na stravovanie zamestnancov až do výšky 100 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (v súčasnosti 5,10 eur) tak, aby bol tento príspevok považovaný za daňovo uznaný výdavok pre zamestnávateľa a  zároveň oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti na strane zamestnancov.

Zdieľať s priateľmi

Pozrite si ďalšie články