Prihlásenie

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti GLOBESY, s.r.o. (ďalej len „GLOBESY, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami:

GDPR (General Data Protection Regulation) –
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Platné od 25.5.2018 a účinné od 25.5.2018.

Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). Účinný od 25.5.2018.

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa:

GLOBESY, s.r.o.

Framborská 58

010 01 Žilina

IČO: 36 407 275

tel.: +421 41 500 21 91

e-mail: [email protected]

Kontakt pre GDPR: [email protected]

Prevádzkovateľ, spoločnosť GLOBESY, s.r.o., spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rámci svojej obchodnej činnosti.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

 

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť GLOBESY, s.r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ďalej GLOBESY, s.r.o. bezodkladne oznamuje každé vymazanie, opravu alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osobe a všetkým príjemcov, ktorým boli tieto osobné údaje poskytnuté, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
GLOBESY, s.r.o. informuje dotknutú osobu o príjemcoch, ak to dotknutá osoba požaduje.

Spracovateľské operácie GLOBESY, s.r.o. / informovanie dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ: GLOBESY, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Framborská 58, 010 01 Žilina, SR
IČO: 36 407 275, IČO DPH: SK2020107540,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13764/L

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected]

 

Dotknuté osoby:

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa, IP adresa,
 • príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla v správe formulára.

Účel spracúvania:
Vybavovanie správ a požiadaviek návštevníkov stránky, t.j. zadávateľov správ v kontaktnom formulári, napr. správy potenciálnych zákazníkov, obchodných partnerov, uchádzačov o zamestnanie a pod.

 

Právny základ spracúvania:
Spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom Kontaktného formulára GBS je oprávneným záujmom spoločnosti GLOBESY, s.r.o. pre jej trvalú udržateľnosť na trhu a rozvoj, a to v zmysle:

 • komunikácie s verejnosťou – poskytovanie informácií a odpovedí zadávateľom správ,
 • získavania ľudského kapitálu – vybavovanie prijatých správ, žiadostí uchádzačov o zamestnanie,
 • získavania obchodných príležitostí – prijatie a reakcia na dopyt potenciálnych klientov.

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s požiadavkami GDPR.
Podľa čl. 6 („Zákonnosť spracúvania") ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytovanie osobných údajov je oprávnenou požiadavkou spol. GLOBESY, s.r.o. V prípade, že by dotknutá osoba nesúhlasila so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, nie je možné jej správu zaznamenať v kontaktnom formulári a následne vybaviť.

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov:
V závislosti od predmetu správy je jej vybavením poverená kompetentná osoba, zamestnanec spol. GLOBESY, s.r.o., buď z oddelenia Ľudské zdroje, Marketing, Projektový manažment alebo Obchod a Vedenie firmy.

 

Lehota na výmaz OÚ: do 1 mesiaca po uplynutí nevyhnutnej doby na vybavenie správy zadávateľa.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Viac informácií o ochrane osobných údajov a právach dotknutých osôb je uvedených na webovom sídle prevádzkovateľa: Ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľ: GLOBESY, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Framborská 58, 010 01 Žilina, SR
IČO: 36 407 275, IČO DPH: SK2020107540,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13764/L

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected]

Spoločnosť GLOBESY, s.r.o., s cieľom dosahovania ekonomickej stability a prosperity firmy, uskutočňuje marketingové aktivity, medzi ktoré patrí aj:

 • príležitostné zasielanie ponúk, informácií a materiálov o produktoch, riešeniach a službách – „Newsletter Služby“,
 • príležitostné zasielanie dôležitých oznámení a informácií o významných udalostiach – „Newsletter Oznámenia“,
 • príležitostné zasielanie marketingových predmetov (napr. novoročenky, prezenty),
 • poskytnutie demo verzie produktov/SW riešení,
 • poskytovanie online webinárov.

Účely spracúvania:

Tieto vyššie uvedené aktivity sú teda uskutočňované na marketingové účely, konkrétne na:

a) priamy marketing/udržiavanie a budovanie obchodných vzťahov,

b) ďalšie marketingové aktivity/vytváranie nových obchodných príležitostí.

Poznámka:

Priamy marketing predstavuje marketingovú komunikáciu spol. GLOBESY, s.r.o. so svojimi zákazníkmi a obchodnými partnermi priamym adresným oslovením (napr. e-mailom, poštou, telefonicky), t.j. vykonávať vyššie uvedené marketingové aktivity na základe oprávneného záujmu.

Ďalšie marketingové aktivity predstavujú marketingovú komunikáciu spol. GLOBESY, s.r.o. s ďalším fyzickými osobami (e-mailom, poštou, telefonicky), t.j. vykonávať vyššie uvedené marketingové aktivity na základe ich súhlasu.

 

Dotknuté osoby k účelom a), b):

 1. existujúci a potenciálni zákazníci/obchodní partneri
  (štatutárne orgány a zamestnanci, príp. bývalí zamestnanci - kontaktné osoby, projektoví manažéri, konzultanti, iné poverené osoby k plneniu obchodných, zmluvných vzťahov),
 2. ďalšie dotknuté osoby
  (napr. kontaktné osoby ďalších právnických osôb a/alebo iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú verejne dostupné, alebo ktoré poskytli svoje kontaktné údaje osobne, telefonicky, dotazníkom, formulárom, alebo inou formou komunikácie).

Zoznam spracúvaných osobných údajov pri účeloch spracúvania a), b):

 1. meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa, príp. pracovná pozícia/pracovné zaradenie, zamestnávateľ,
 2. mailová komunikácia s dotknutou osobou (emaily),
 3. príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla (akékoľvek údaje poskytnuté v rámci korešpondencie, telefonických hovorov a osobných stretnutí).

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v Databáze zákazníkov CRM spol. GLOBESY (bližšie informácie nižšie):

a) pri existujúcich a potenciálnych zákazníkoch/obchodných partneroch - na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),

Poznámka:

Bod 47 Preambuly GDPR: "Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem ak nad oprávneným záujmom neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi – napr. v postavení klienta alebo v jeho službách."

b) pri ďalších dotknutých osobách - na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby (Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

Práva dotknutých osôb a):
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgán (Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov + právo namietať spracúvanie osobných údajov.

V prípade, že by dotknutá osoba (existujúci alebo potenciálny zákazník/partner) namietala voči spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely, Prevádzkovateľ túto námietku akceptuje a spracúvanie osobných údajov na marketingové aktivity nebude ďalej voči dotknutej osobe vykonávať.

 

Práva dotknutých osôb b):

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgán (Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov + právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Svoj súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu tu, alebo zaslaním písomnej žiadosti o odvolanie súhlasu na adresu spol. GLOBESY, s.r.o., alebo na mailovú adresu [email protected].

V prípade, že by dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, Prevádzkovateľ toto odvolanie akceptuje a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely sa ďalej nebude vykonávať.

 

Doba uchovávania pri účeloch a), b):

a) do 5 rokov, po ukončení obchodného/zmluvného vzťahu,

b) do 1 mesiaca po uplynutí doby platnosti súhlasu alebo po jeho odvolaní.

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

V závislosti od predmetu spracovateľskej operácie je jej vybavením poverená kompetentná osoba, zamestnanec spol. GLOBESY, s.r.o., z oddelenia Obchod a Marketing, príp. Ekonomické oddelenie a Vedenie firmy; príp. kontrolné orgány SR.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Áno – MailChimp (bližšie informácie nižšie).

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Informácie k ďalším spracovateľským operáciám spol. GLOBESY, s.r.o. sú uvedené na webovom sídle: www.globesy.sk.

 

Bližšie informácie:

Databáza zákazníkov CRM / aplikácia SuiteCRM:

Databázu zákazníkov/aplikáciu SuiteCRM využíva spol. GLOBESY ako SW nástroj efektívneho riadenia a evidencie obchodných vzťahov s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi, dodávateľmi, obchodnými partnermi a ďalšími fyzickými osobami.

SuiteCRM (Customer Relationship Management) je open source softvér, ktorý slúži v spoločnosti GLOBESY, s.r.o. na riadenie vzťahov s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi.

Zodpovedným oddelením za správu dát a prácu so softvérom je oddelenie Obchod a marketing.

 

Bezpečnosť Suite CRMSuiteCRM and GDPR.

Mailchimp:

MailChimp je online marketingová platforma, ktorú prevádzkuje spoločnosť Rocket Science Group LLC so sídlom v štáte Georgia v Spojených štátoch. Podľa čl. 45 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany a na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie: Rozhodnutie komisie o primeranosti podľa smernice 95/46/ES pre Spojené štáty americké - Rocket Science Group LLC patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield.

Privacy Shield „MailChimpu“: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Spoločnosť Rocket Science Group LLC teda prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením, berúc do úvahy riziká spojené so spracovaním a povahou osobných informácií.

Ďalšie informácie o bezpečnostných postupoch sú uvedené na stránke MailChimpu: https://mailchimp.com/legal/

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúce sa bezpečnosti osobných informácií je možné kontaktovať priamo MailChimp na adrese [email protected].

 

Prečo MailChimp?

MailChimp je jednoduchý marketingový nástroj, ktorý umožňuje odosielať a spravovať mailové kampane a ďalšie súvisiace služby, napr. analýzu dát v reálnom čase a pod. Navyše poskytuje niekoľko výhod oproti bežným poskytovateľom e-mailových služieb. Ide predovšetkým o tieto výhody:

 1. Hromadný e-mail
  Väčšina dostupných e-mailových služieb síce technicky umožňuje posielať viac e-mailov naraz, no ich počet je, práve kvôli ochrane voči spamu, obmedzený. S MailChimpom môžeme naše príležitostné e-maily posielať našim príjemcom efektívne.
 2. Výborná dosiahnuteľnosť
  MailChimp pracuje s ISP (Internet service providers) a firemnými doménami, takže všetky firemné e-maily sú označené ako bezpečné a schválené. To výrazne zvyšuje úspešnosť doručenia, v prípade problémov dokáže MailChimp odoslať daný e-mail aj opakovane.
 3. Ochrana súkromia
  Hromadní odosielatelia e-mailov sú podľa zákona povinní do e-mailu uviesť odkaz pre odhlásenie. MailChimp to robí automaticky a príjemcu upozorní na možnosť „ unsubscribe“, t.j. odhlásenia z mailing listu.
 4. Profesionálny a user friendly styling
  MailChimp ponúka širokú škálu upraviteľných drag-and-drop šablón pre vytváranie e-mailov. Môžeme si však vytvoriť aj vlastnú šablónu a naimportovať ju do MailChimpu. To všetko rýchlo, jednoducho a intuitívne.
 5. Kompatibilita s rôznymi e-mail klientmi
  MailChimp umožňuje príjemcovi čítať e-maily v HTML alebo ako text. Môže tiež kliknúť na odkaz a prečítať si e-mail vo svojom prehliadači.
 6. Efektívny feedback
  MailChimp nám umožňuje sledovať všetky druhy štatistík – od úspešného doručenia e-mailov až po ich otvorenie – a ďalšie užitočné údaje v jednoduchých a prehľadných reportoch.
 7. MailChimp je bezplatný
  Služba je bezplatná, pokiaľ máme menej ako 2 000 jedinečných e-mailových adries vo všetkých mailing listoch na našom účte a posielame menej ako 12 000 e-mailov za mesiac.
 8. Bezproblémová kompatibilita
  Vďaka API MailChimp bezproblémovo spolupracuje s Facebookom, Twitterom či Google Analytics. Náš newsletter tak môže príjemca zdieľať na všetkých sociálnych sieťach.

Kvalitné mailingové kampane umožňujú budovať so zákazníkom dlhodobý a lojálny vzťah.

Prevádzkovateľ: GLOBESY, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Framborská 58, 010 01 Žilina, SR
IČO: 36 407 275, IČO DPH: SK2020107540,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13764/L

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected]

 

Účel spracúvania:

Kamerový systém využíva prevádzkovateľ výlučne na účel bezpečnosti a ochrany majetku, t.j.:

 • zamedzenie prístupu neoprávnených osôb do priestorov prevádzkovateľa,
 • vizuálna identifikácia osôb (bez využívania systémov na rozpoznávanie tváre a bez spracúvania biometrických údajov DO) vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu práce zamestnancov s osobnými údajmi, dôvernými informáciami, utajovanými skutočnosťami a pod. týkajúcimi sa prevádzkovateľa a/alebo jeho zákazníkov, obchodných partnerov,
 • predchádzanie kriminality a narúšaniu bezpečnosti/ochrany údajov,
 • odhaľovanie kriminality – uplatňovanie právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania.

Priestor monitorovaný kamerovým systémom v sídle prevádzkovateľa:

Priestor monitorovaný kamerovým systémom v sídle prevádzkovateľa je označený výstražnou nálepkou informujúcou o monitorovaní priestoru (uvedenou nižšie).

 

Dotknuté osoby:

 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • návštevy (akékoľvek osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa).

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • audiovizuálny záznam – zachytenie podobizne dotknutej osoby, ktorá môže odhaľovať zároveň aj informácie týkajúce sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej identity dotknutej osoby. Tieto dodatočné informácie však prevádzkovateľ šalej nespracúva!

Spracúvanie týchto osobných údajov je vykonávané v súlade s legislatívou SR a nariadením EÚ :

 • GDPR – ochrana osobných údajov – Nariadenie EÚ 2016/679,
 • Zákon o ochrane osobných údajov – Zákon č. 18/2018 Z. z.,
 • Zákonník práce – Zákon č. 311/2001 Z. z.,
 • Občiansky zákonník – Zákon č. 40/1964 Zb.

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov/audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb sa vykonáva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Bezpečnosť spracúvania:

 • uchovávanie audiovizuálnych záznamov v chránenom priestore a na úložisku, ktoré nie je pripojené na internetovú sieť,
 • obmedzený prístup k audiovizuálnym záznamom len oprávneným osobám prevádzkovateľa,
 • monitorovaný len nevyhnutný priestor, ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie na pracovisku a v spoločných priestoroch, a ktorý je náležite označený výstražnou nálepkou/oznámením o monitorovaní priestoru.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Poznámka:

V prípade, že by dotknutá osoba namietala spracúvanie svojich osobných údajov kamerovým systémom, Prevádzkovateľ túto námietku preverí, t.j. uskutoční:

Test proporcionality, ktorý zahŕňa:

 • test vhodnosti/spôsobilosti spracúvania naplniť sledovaný účel,
 • test nevyhnutnosti/potrebnosti daného spracúvania,
 • test primeranosti spracúvania osobných údajov/nevyhnutnosti rozsahu spracúvania osobných údajov.

Balančný test:

 • či nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.

Následne námietku prevádzkovateľ buď akceptuje ako opodstatnenú a vyvodí náležité dôsledky a opatrenia, alebo námietku zamietne ako neopodstatnenú.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Prevádzkovateľ jednak pre svoju ochranu a bezpečnosť údajov a majetku, ako aj pre korektné dodržiavanie obchodných zmlúv a spracovateľských zmlúv, musí zabezpečiť ochranu majetku, osobných údajov, dôverných informácií, utajovaných skutočností, a ostatných dát.

Preto je nevyhnutné, aby bol prístup do priestorov spoločnosti monitorovaný (náležite zabezpečený) a záznamy z kamerového systému (v zmysle potenciálnych dôkazov) po určitú doby uchovávané, napr. pre prípad dokazovania trestnej činnosti alebo riešenia bezpečnostného incidentu.

V prípade, že by dotknutá osoba odmietala spracúvanie/vytváranie týchto audiovizuálnych záznamov, nebude možné udeliť jej prístup do priestorov prevádzkovateľa a teda ani vykonávať pracovnú činnosť v jeho priestoroch.

Každá prípadná námietka dotknutej osoby však bude v prvom rade dôkladne preskúmaná podľa nižšie uvedeného postupu a následne vyhodnotená ako opodstatnená alebo neopodstatnená (viď: Poznámka pri Právach dotknutých osôb).

 

Doba uchovávania: 4 dni  – audiovizuálne záznamy sa automaticky prepisujú novými audiovizuálnymi záznamami po 7 dňoch.

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

 • audiovizuálne záznamy: oprávnené osoby prevádzkovateľa, t.j. administrátori, príp. ďalšie poverené osoby,
 • real-time vizuálny prenos z kamiersekretariát prevádzkovateľa,
 • príp. orgány činné v trestnom konaní a ďalšie kontrolné orgány SR (ak nevyhnutné).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Informácie k ďalším spracovateľským operáciám spol. GLOBESY, s.r.o. sú uvedené na webovom sídle: www.globesy.sk.

 

Výstražná nálepka prevádzkovateľa informujúca o monitorovaní priestorov:

Prevádzkovateľ: GLOBESY, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Framborská 58, 010 01 Žilina, SR
IČO: 36 407 275, IČO DPH: SK2020107540,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13764/L

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected]

Účel spracúvania:

Zabezpečenie náborových procesov zamestnávateľa a riadenie ľudských zdrojov, t.j. vybavovanie žiadosti uchádzačov o zamestnanie, vyhľadávanie potenciálnej pracovnej sily na pracovnom trhu a pracovných portáloch, komunikácia s uchádzačmi, oslovovanie potenciálnych uchádzačov, realizácia výberových pohovorov, vyrozumenie uchádzačov, uchovávanie životopisov a ostatných údajov perspektívnych uchádzačov v databáze uchádzačov, a pod.

Dotknuté osoby:

 • uchádzači o zamestnanie, ktorí zaslali svoju žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • záujemcovia o prácu (potenciálni uchádzači o zamestnanie) zapísaní v databázach portálov zameraných na vyhľadávanie pracovných príležitostí a ponuku práce (napr. Profesia.sk, ITKariéra.sk, Linkedin.com, a pod.).

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa,
 • životopis, sprievodný list, e-mailová komunikácia, IP adresa,
 • doklady, potvrdenia, príp. iné osobné údaje a informácie, ktoré dotknutá osoba sama poskytla.

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a potenciálnych uchádzačov je oprávneným záujmom spoločnosti GLOBESY, s.r.o. na nevyhnutne dlhú dobu (t.j. po dobu výberového konania – cca. 3 mesiace), a to pre zabezpečenie aktuálnej potreby novej pracovnej sily/súčasného náborového procesu (Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a potenciálnych uchádzačov na dlhšiu dobu/"archiváciu" osobných údajov v databáze uchádzačov, uskutočňuje zamestnávateľ len na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby, a to pre zabezpečenie budúcej potreby novej pracovnej sily/plánovaných náborových procesov.

Spracúvanie sa teda vykonáva v súlade s požiadavkami GDPR (Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov (len pri oprávnenom záujme!), právo odvolať svoj súhlas (iba ak bol poskytnutý!), právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

V prípade, že by dotknutá osoba odmietla spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel, nie je možné dotknutú osobu zaradiť do výberového konania a náborového procesu zamestnávateľa.

Doba spracúvania osobných údajov/lehota na výmaz:

U neúspešného uchádzača:

 1. ) do 2 mesiacov od vyrozumenia, resp. poslednej komunikácie s uchádzačom alebo,
 2. ) do odvolania súhlasu, ak takýto súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzač poskytol, resp. po dobu platnosti udeleného súhlasu.

U úspešného uchádzača:

 1. ) do 1 mesiaca od ukončenia pracovného pomeru.

U potenciálneho uchádzača:

 1. ) do 3 mesiacov od uloženia osobných údajov potenciálneho uchádzača do databázy uchádzačov alebo,
 2. ) do odvolania súhlasu, ak takýto súhlas so spracovaním osobných údajov potenciálny uchádzač poskytol, resp. po dobu platnosti udeleného súhlasu.

Doba udeleného súhlasu môže byť rôzna – podľa vôle a rozhodnutia dotknutej osoby.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

 • Oddelenie ľudských zdrojov (personalisti), kompetentní nadriadení zamestnanci k pracovnej pozícii, vedenie firmy.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Viac informácií o ochrane osobných údajov a právach dotknutých osôb sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: Ochrana osobných údajov.

Súbory cookies, ktoré využíva už hádam každá webová stránka, sú súbory s malým množstvom informácií, teda miniatúrne súbory zložené z reťazcov písmen a číslic, ktoré sa pri návšteve webovej stránky ukladajú do Vášho prehliadača, ktorým pristupujete na webovú stránku.

Ukladanie týchto súborov cookies má viacero výhod, predovšetkým umožňujú serveru rozpoznať:

 • či ste webovú stránku navštívili už v minulosti a o akú sekciu ste mali záujem,
 • vaše užívateľské nastavenia o používateľskej relácií.

Zároveň je toto ukladanie buď dočasné alebo permanentné, preto súbory cookies členíme na:

 

Dočasné cookies (angl. session cookies)
Aktivujú sa vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení prehliadania sa automaticky vymažú.

 

Permanentné cookies (angl. long term cookies)
Zostávajú uložené v prehliadači aj po skončení prehliadania webovej stránky. Doba uchovávania trvalých súborov cookies je určená vystavovateľom cookies, ich (trvalé) uloženie však závisí od nastavení vo Vašom internetovom prehliadači.

Ukladanie súborov cookies môžete sami povoliť, nastaviť, obmedziť, alebo celkom zakázať.

 

Kľúčové informácie o našich cookies:

Súbory cookies využívame pre zlepšenie kvality Vášho prehliadania stránok www.globesy.sk, t.j. pre užívateľsky prívetivé a pohodlné prehliadanie našich stránok. Jedná sa teda o:

 • správne zobrazovanie stránok v priebehu Vašej návštevy (dočasné cookies);
  Bez týchto súborov by nemuseli niektoré funkcie webovej stránky fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená.
  Jedná sa konkrétne o anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je stránka navštevovaná, napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod. Tieto informácie tak slúžia na zlepšenie užívateľské komfortu, ale aj na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok.
 • ukladanie Vašich osobných nastavení (trvalé cookies);
  Slúžia na zvýšenie Vášho komfortu pri prehliadaní našich stránok a využívaní služieb, zjednodušujú ich používanie a zlepšujú funkcie webových stránok (pozri tiež „Joomla!“ nižšie).
 • optimalizáciu stránok (trvalé cookies);
  Pre optimalizáciu stránok a skvalitňovanie služieb využíva spoločnosť GLOBESY, s.r.o. anonymné štatistické vyhodnocovanie používania stránok (pozri „Google Analytics“ nižšie), ktoré neidentifikuje jednotlivca, iba identifikuje prístup k stránkam a správanie sa používateľov na stránkach pristupujúcich z určitých zariadení (notebooku, tabletu, a pod.). Teda jedná sa o meracie cookies, ktoré majú spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača, na rovnakom zariadení, a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok.
  - napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky, či dostávajú návštevníci chybové správy z webových stránok a pod.

Tieto súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač, nemôžu nijakým spôsobom umožniť ovládanie Vášho počítača, nemôžu umožniť prístup na Váš pevný disk, preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, alebo čítať v nich uložené dáta.

 

Bezpečnosť našich cookies:

Zväčša využívame naše vlastné súbory cookies, ale aj služby a súbory cookies tretích strán, ktoré však zaručujú bezpečnosť a ochranu osobných údajov:

Cookies Google Analytics

  • nástroje Google Analytics sú určené pre analýzu webových stránok, ich cieľom je zhromaždiť, organizovať a prezentovať údaje o výkonnosti webovej lokality, vykonávať technickú analýzu webovej stránky,
  • Prevádzkovateľom služieb je spoločnosť Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield, čo znamená, že v súlade s GDPR ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany,
  • vyhlásenie Google o ochrane údajov: Pravidlá ochrany súkromia,
  • ukladaniu týchto cookies môžete zabrániť nainštalovaním modulu: Google Analytics Opt-out.

Cookies WordPress (len na stránkach www.successfactors.sk)

  • WordPress je open source softvér s dôrazom na bezpečnosť, prístupnosť, jednoduché používanie a výkon s patričnou licenciou GPLv2 od nadácie Free Software Foundation,
  • Prevádzkovateľom služieb je spoločnosť Automattic Inc. so sídlom Legal Department 60, 29th Street #343, San Francisco, California 94110, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield, čo znamená, že v súlade s GDPR ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

CMS Joomla! (len na stránkach www.globesy.sk)

  • Joomla! je open source softvér – systém CMS (content management system) pre správu a zverejňovanie webového obsahu, ktorý v priebehu rokov získal už niekoľko ocenení. Je postavený na princípe softvérovej architektúry Model-view-controller (prezentačná vrstva MVC), ktorá môže byť použitá nezávisle od CMS a umožňuje vytvárať silné online aplikácie,
  • má patričnú licenciu GPLv2 nadácie Free Software Foundation a k prenosu osobných údajov Prevádzkovateľa tretej strane pri používaní tohto open source softvéru nedochádza.

Sociálne siete a naše profilové stránky:

Spoločnosť GLOBESY, s.r.o. má na svojom webovom sídle umiestnené tiež odkazy na svoje profilové stránky u ďalších poskytovateľov služieb.

Návštevník stránky kliknutím na tieto odkazy preto prechádza na sociálne siete, kde sa spracúvanie osobných údajov ďalej uskutočňuje v kompetencii ich prevádzkovateľov. Jedná sa však o prevádzkovateľov, ktorí zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov:

Facebook

  • Prevádzkovateľ služieb je spoločnosť Facebook, Inc. so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield (FB), v súlade s GDPR ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany,
  • ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook, Inc. nájdete na: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

LinkedIn

 

Právny základ používania cookies:

O spracúvaní osobných údajov používaním cookies môžeme hovoriť vtedy, ak pri zaznamenávaní osobných údajov (napr. IP adresa, e-mail, a i.) je možné presne identifikovať osobu návštevníka, resp. používateľa webového prostredia - webovej stránky.

GLOBESY, s.r.o. využíva tieto súbory cookies na základe svojho oprávneného záujmu v súlade s GDPR, a to v snahe ponúknuť svojim návštevníkom stránok www.globesy.sk čo najlepšie nastavenie služieb - pohodlné zobrazovanie stránok a ich podporu.

Sledovanie aktivít používateľa a ich vyhodnocovanie je teda v zmysle GDPR oprávneným záujmom prevádzkovateľa stránky, voči ktorému však majú dotknuté osoby právo namietať, resp. môžu toto sledovanie a vyhodnocovanie aktivít jednoducho obmedziť alebo zakázať pomocou nastavení cookies vo svojom internetovom prehliadači.

 

Nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači:

Webové prehliadače podporujú správu cookies, preto sú predvolene nastavené na ich prijímanie. V rámci nastavení webového prehliadača môže používateľ/návštevník stránky jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Obmedzenie cookies nemá vplyv na celkovú technickú funkčnosť stránky, avšak môže niektoré vybrané služby obmedziť, alebo čiastočne znefunkčniť (napr. nastavenia, údaje formulárov, stav prihlásenia a pod.)

Samotné nastavenie/obmedzenie cookies môžete vykonať v jednotlivých prehliadačoch podľa týchto postupov:

Ak používate iný internetový prehliadač, postup na zmenu tohto nastavenia nájdete v pomocníkovi k danému prehliadaču po vyhľadaní slova "cookies".

 

Ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa prosím, radi Vám odpovieme. Môžete nás kontaktovať tu, alebo e-mailovou správou na [email protected].

Dotknutá osoba môže svoje práva uvedené v týchto spracovateľských operáciách kedykoľvek uplatniť zaslaním svojej Žiadosti o uplatnenie práv na [email protected], alebo fyzicky na adresu sídla spoločnosti: GLOBESY, s.r.o., Framborská 58, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Rovnako nás prosím kontaktujte aj v prípade akýchkoľvek vašich ďalších otázok.

Vaša GLOBESY, s.r.o.